Könyveink 2010-ből

Ergon. A keresztyén esztétika teológiája

image left

Békési Sándor: Ergon. A keresztyén esztétika teológiája

Protestáns Művelődés Magyarországon sorozat

ISBN: 978-963-9713-28-4

Ára: 3900,- Ft

Kartonált ragasztókötés füllel, 438 oldal, 64 színes és fekete–fehér képpel

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Az alapvető kérdés: (poszt)modern kultúránkban miképpen áll a szépre adott válasz? Mi egyáltalán a szép? Mi valójában az esztétikai élmény a természeti szép, a kultúra, a kreativitás és a művészet filozófiai, valamint teológiai megfogalmazásában? Hogyan igazodik el a teológia a művészi megnyilvánulások ma már oly kaotikusnak tűnő, eklektikus világában? Hogyan egyeztethető össze a szellem és az anyag, a tartalom és a forma, a rút és a szép, a szakrális és a profán, a halál és az élet mindabban, ami művészi élményt vagy éppen életet változtató művet jelent számunkra?

E kérdések megválaszolására tesz kísérletet ez a munka azzal a felismeréssel, hogy az ellentétes esztétikai, vallási és kulturális kategóriák, a különböző és összeegyezhetetlen művészi univerzumok csak a teológia kategóriái szerint vizsgálhatók egységben. A természeti szép, a kultúra, az ember kreativitása és a művészetek belső viszonyai és feszültségei a krisztológia, a liturgia, az eszkhatológia, a szótérológia és a pneumatológia értelmezésein keresztül illeszkednek életünket is magába foglaló fontos kérdéssé: létkérdéssé. Mert a szép kérdésére, akárcsak az igazra és a jóra, nem lehet olcsó feleletet adni. Csak amire feltesszük az életünket, csak ami Isten munkája rajtunk.

Végső soron e könyv célja annak a közös útnak megtétele, amelyen haladva egymásra találhat teológus és esztéta, Istenben hívő ember és gyakorló művész, egyház és művészet, a klasszikus, az avantgarde és a populáris, a művészi világegyetem és az isteni mű.


Az órák körbejárnak

image left

Földes Péter: Az órák körbejárnak

életrajzi regény

ISBN 978-963-9713-29-1

ára: 3600,- Ft

Keménytáblás, 556 oldal, 40 fekete–fehér rajz

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Földes Péter regényében egyetlen, kétfelé szakadt egyéniség életpályáját írja le. Anton és Antónia egymás közelében születnek, de a huszadik század kataklizmái hosszú vándorútra kényszerítik őket. Anton kelet felé sodródik, és a tudományon keresztül próbálja megérteni a világot. Antónia nyugat felé tart, és a művészet segítségét reméli. Pályájuk derekán útjuk keresztezi egymást, mégsem adódik alkalom arra, hogy megismerkedjenek. Sorsukat siker és a lassú elfeledés keretezi. Életük alkonyán visszaérkeznek Budapestre, és egy nagy, fellobbanó szerelemben végre egyesülnek. Történetük elbeszélése az írónak alkalmat ad arra, hogy a század nagy kérdéseit az olvasók elé tárja.

Földes Péter 1928-ban született, Budapesten. Ugyanitt végezte el a Műszaki Egyetemet. 1956-ban Kanadába emigrált, majd 1976-ban az Egyesült Államokba telepedett át. Élete folyamán mint tanár, mérnök, festő és író működött. Tanított a budapesti Műszaki Egyetemen, a montreali McGill Egyetemen és a L'Aqulila-i Mérnöktovábbképző Intézetben.

Korábbi éveiben Repülőgép berendezések (1952), Antennák (1954) és Theory and Design of Modern Antennas (1959) címmel adták ki egyetemi tankönyveit. Műszaki tevékenységéről több mint ötven tudományos cikkben számolt be. Tizennégy szabadalmat jegyeztetett be az USA-ban. Műhold-hírközlésben elért úttörő munkásságáért 1974-ben Sarnoff-díjjal tüntették ki. Festészeti alkotásairól Selected Paintings (Budapest, 2001) című könyve számol be, amely költészetéből is ad némi ízelítőt. Képeit kilenc, nagyobbrészt egyéni kiállításon mutatták be New Yorkban, Torontóban, Montrealban, Budapesten és Szegeden. Nagyobb lélegzetű irodalmi alkotással szélesebb olvasóközönség előtt ezúttal jelentkezik először.


Szarvasról Rómába. Diplomáciai küldetésben

image left

Misur György: Szarvasról Rómába. Diplomáciai küldetésben

Emlékiratok. Magyar és olasz nyelven

ISBN 978-963-8033-63-5

ára: 3600,- Ft

Keménykötés, 344 oldal, 76 fekete–fehér fotó

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Fontos, értékes és tanulságos könyvet tart a kezében a tisztelt Olvasó. Misur nagykövet önéletrajza jóval több, mint személyes emlékezet: pontos, lényegre törő vallomás egy hosszú és küzdelmes diplomata életpályáról, amely egy dél-alföldi kisvárosból indul a háborút követő években, és egészen a rendszerváltásig kíséri Magyarország állandó helykeresését az új Európában. Misur György olyan generációhoz és társadalmi közeghez tartozott – az a bizonyos „fényes szelek” nemzedéke – az 1945 utáni években, amely hitt az épülő szocialista rendszerben.

A csalódások azonban korán elkezdődtek a fiatal diplomata számára, aki az 1956 előtti Lengyelországban szolgálva már a saját bőrén tapasztalhatta a sztálinizmus viszontagságait, a fennálló rendszer embertelenségét. Az óvatosan, de megalkuvás nélkül megfogalmazott kritikák sokáig hátráltatták Misur György további karrierjét, ugyanakkor növelték az akkor még rendkívül fiatal diplomata informális tekintélyét.

Ennek jeleként értékelhetjük első olaszországi kiküldését (1971–1975) első beosztotti minőségben, majd a nyolcvanas években (1986–1991) a Magyarország számára kulcsfontosságú római nagyköveti poszt betöltését. Misur nagykövetnek megadatott az a ritka szerencse, hogy kétszer teljesített külszolgálatot ugyanabban az országban, méghozzá két izgalmas, eseménydús periódusban: a hetvenes évek a hidegháború jegyé¬ben teltek (ne feledjük, Magyarország és Olaszország két katonai főellenségnek számított!), míg a leépülő Kádár-rendszer éveiben Misur György sikeresen teljesített küldetése éppen az lesz, hogy „minden lehetséges szállal” összekösse a két országot.

A ma hozzáférhető budapesti levéltár olasz vonatkozású iratai is egyértelműen mutatnak rá Misur nagykövet szerepére a magyar–olasz kapcsolatok bővítésében és elmélyítésében mind kulturális, mind politikai és gazdasági szinten.

Tisztelettel és örömmel ajánlom ezt a finom humorral és angolos understatement-tel fűszerezett könyvet azon Olvasók számára, akik érdeklődnek saját országuk közelmúltja iránt, és nyitottak egy személyes hangvételű és mégis tárgyilagos, nagy háttértudást és hozzáértést felvillantó elbeszélésre.

Stefano Bottoni

tudományos munkatárs

MTA Történettudományi Intézet

megbízott előadó (Università di Bologna)

image left


Beszélni nehéz!

image left

Péchy Blanka: Beszélni nehéz!

Nyelvtudomány, felnőtt és gyermek ismeretterjesztés

ISBN 978-963-9501-92-8

ára: 2800,- Ft

Kartonált ragasztókötés füllel, 248 oldal, 32 fekete–fehér ábra (beszédkotta)

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Harminchat évvel ezelőtt, 1974-ben jelent meg e könyv első kiadásban, s azonnal nagy figyelmet keltett mind a nagyközönség, mind a szakemberek körében.

A helyes magyar beszéd szenvedélyes harcosának, egy azóta is létező rádiósorozat megálmodójának és egykori munkatársának a könyve, amikor napvilágra került, nyelvészek egy egész csoportját is megnyilatkozásra késztette. Így a mostani kiadás e tanácskozás szövegét, továbbá egy Fónagy Ivánnal közösen készített és a hanglejtéssel foglalkozó tanulmányt is tartalmaz, emlékezések és egy értékelő tanulmány Elekfi László tollából zárja a kötetet.

A Beszélni nehéz!-nek ezt az új kiadását azzal a figyelemfelhívó megjegyzéssel adjuk közre: Péchy Blanka könyvének az üzenete ma, a közbeszéd látványos romlása idején különösen időszerű!


Rendszerváltás(ok) Magyarországon

image left

Gerhadt Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia:Rendszerváltás(ok) Magyarországon

Felnőtt ismeretterjesztés

ISBN 978-963-9501-43-0

ára: 2500,- Ft

Kartonált ragasztókötés füllel, 228 oldaló

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Tudna-e Ön egyértelmű választ adni egy kvízműsorban az alábbi kérdésekre?

– Alkalmazhatjuk-e a rendszerváltás fogalmát a jelenkor előtti magyar történelem sorsfordulóira?

– Mi zajlott 1989–1990-ben Magyarországon: rendszerváltás, rendszerváltoztatás, vagy rendszerváltozás?

– Mi az a druzsbázás?

– Kik tartják magukat a rendszerváltás vesztesének?

– Hogyan változott meg a munkaerőpiac a rendszerváltást követően?

– Miért a munkások lettek az 1990-es évek dokumentumfilmjeinek főszereplői?

– Hogyan készült az állambiztonság Nagy Imre újratemetésére?

– Hány rendszerváltozás történt 1918 és 1921 között?

– Hol volt a „Káderdűlő”?

– Mi lett a szocialista tsz-ekből 1989 után?

– Változik-e a rendszer, ha már nincs király? És ha újra van?

– Hogyan változtatta meg a rendszerváltás a prostituáltak helyzetét?

„Kezdhetnénk egy kvízjátékkal is: ha megmondod, milyen fogalmat használsz az 1989–1990-es fordulat megnevezésére, kitalálom, ki vagy. Legalább is abban az értelemben, hogy politikailag hova tartozol. A „rendszerváltás” kifejezés tudatos alkalmazói nyilvánvalóan a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szellemvidékéről származtathatók. [...] A fogalom ebben az értelemben születésétől kezdve normatív volt: a meglévő rendszert egy másikra kell lecserélni. Ennek ellenpárja lett aztán a „rendszerváltozás”. Antall József kulcsfogalma elől mára lekopott a jelző. Azért vitatta ugyanis a rivális terminust, mert szerinte, ami végbemenőben volt, az „politikai rendszerváltozás”. […] Nem lehet mindent (és mindenkit) egyik napról a másikra lecserélni, de a kontinuitás mellett a változás is eléggé hangsúlyos. A folyamat megfordíthatatlan: nem léphetsz kétszer ugyanabba a rendszerbe. […] Aztán természetesen megjelentek a rendszerváltást tagadók. A radikálisok között. Többnyire nem a programalkotó liberális rendszerváltók o

ldalán.

S ez az álláspont nem kevésbé normatív. Ha nem volt, ha elmaradt, akkor meg kell csinálni, be kell pótolni. […] Miután a „rendszerváltás” és a „rendszerváltozás” (sőt azok faktikus vagy nyelvi tagadása is) normatív fogalomként született, aligha kérdéses, hogy az alkotók „elvárási horizontja” mélyen beépült a jelentésbe. S ez a huszadik jubileumkor is érvényesülni fog. Másrészt mára már elhomályosultak és összekuszálódtak az eredeti frontvonalak, s az újabb generációknak lehet, hogy minden vicc új alapon, már fogalma sem lesz arról, hogy „szó szerint” miről is beszél. Vagy egyszerűen nem érdekli. S lesznek bizonyára olyanok is, akik új értelmet próbálnak majd tulajdonítani a régi kifejezéseknek, finomabb, pontosabb meghatározások felé törekedve.”

Kövér György